Ζάκυνθος

Με Απόφαση του Δημαρχου: Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

Ορίστηκαν με απόφαση Δημάρχου οι 6 Αντιδήμαρχοι οι οποίοι ανέλαβαν τα καθήκοντά τους και τις αρμοδιότητές τους για ένα χρόνο.

Πρόκειται για τους Δ. Κουσογιάννη, Ε. Σεβαστιάδη, Β. Πρασσά, Αν. Μαρινάκη, Χ. Βαρβαρίγο και Β. Καψαμπέλη.

Δημοσιοποιούμε στοιχεία της απόφασης με τις αρμοδιότητες.

Ο Αντιδήμαρχος Κουτσογιάννης Δημήτριος του Χαραλάμπους θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την ευθύνη για την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση, έλεγχο λειτουργίας και συντονισμό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου σχετικών με :

• Θέματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα: Έσοδα, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, , Κοινοποιήσεων Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων , Προϋπολογισμού, Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Διαχείρισης υλικών.

• Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

• Θέματα που αφορούν την αγροτική – κτηνοτροφική ανάπτυξη και παραγωγή.

• Τον τομέα Αθλητισμού και Αθλητικών Υποδομών της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Ζακυνθίων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν και τις υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω:

• Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

• Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .

• Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.

• Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας.

• Την υπογραφή , με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις υπηρεσίες και αφορούν τα όρια της δημοτικής ενότητας

• Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους καθ ύλη αρμοδίους αντιδημάρχους και με τους Προέδρους των Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασίας , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων, νεκροταφείων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας

Ο Αντιδήμαρχος Σεβαστιάδης Ευάγγελος του Κλίμη θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την ευθύνη για την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση, έλεγχο λειτουργίας και συντονισμό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου σχετικών με :

• Θέματα Πολιτισμού και Νέας Γενιάς.

• Οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και λειτουργίας των πολιτιστικών χώρων του Δήμου .

• Οργάνωσης και λειτουργίας των Φιλαρμονικών .

Α. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αρτεμισίων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν και τις υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω:

• Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

• Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στα Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας .

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημ.Ενότ .

• Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.

• Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δ.Ε.

• Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις υπηρεσίες και αφορούν τα όρια της δημοτικής ενότητας

• Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τους καθ ύλη αρμοδίους αντιδημάρχους και με τους Προέδρους των Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης, αναπλάσεων, χώρων αναψυχής, αθλητικών εγκαταστάσεων,νεκροταφείων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος Πρασσάς Βασίλειος του Θωμά θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την ευθύνη για την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση, έλεγχο λειτουργίας και συντονισμό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου σχετικών με:

•Θέματα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως των αρμοδιοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών και Προσωπικού , Οργάνων Διοίκησης, Γραμματείας Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης. Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού . Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

• Θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Σχολικών Επιτροπών .

Β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αλυκών και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν και τις υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω:

• Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

• Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .

• Την τέλεση πολιτικών γάμων στην ΔΕ.

• Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας .

•Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις υπηρεσίες και αφορούν τα όρια της δημοτικής ενότητας

• Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τους καθ ύλη αρμοδίους αντιδημάρχους και με τους Προέδρους των Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων,νεκροταφείων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Ορίζεται Αντιδήμαρχος ο σύμβουλος της παράταξης Δημάρχου κ. Μαρινάκης Ανδρέας του Διονυσίου και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την ευθύνη για την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση, έλεγχο λειτουργίας και συντονισμό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου σχετικών με:

• Θέματα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας .

Β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αρκαδίων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν και τις υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω

• Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

• Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .

• Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.

• Την εποπτεία και έλεγχο για τη δια- φύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας .

• Την υπογραφή ,με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις υπηρεσίες και αφορούν τα όρια της δημοτικής ενότητας

• Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τους καθ ύλη αρμοδίους αντιδημάρχους και με τους Προέδρους των Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων,νεκροταφείων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Ορίζεται Αντιδήμαρχος ο σύμβουλος της παράταξης Δημάρχου κ. Βαρβαρίγος Χαράλαμπος του Δημητρίου και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες,

Α. Την ευθύνη για την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση, έλεγχο λειτουργίας και συντονισμό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου σχετικών με :

• Θέματα τουρισμού και τουριστικής ανάπτυξης

• Θέματα Δημόσιας Υγείας

• Θέματα ΚΕΠ

Β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Λαγανά και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν και τις υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω:

• Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

• Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .

• Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.

• Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δ.Ε.

• Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις υπηρεσίες και αφορούν τα όρια της δημοτικής ενότητας.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τους καθ ύλη αρμοδίους αντιδημάρχους και με τους Προέδρους των Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων, νεκροταφείων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Ορίζεται Αντιδήμαρχος η σύμβουλος της παράταξης Δημάρχου κ. Καψαμπέλη Βασιλική του Ιωάννη και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

Α. Την ευθύνη για την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση, έλεγχο λειτουργίας και συντονισμό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου σχετικών με :

• Θέματα των υπηρεσιών της Δ/νσης Πρόνοιας ( Εστία , Κοινωνικό Παντοπωλείο , Κέντρο Κοινότητας κλπ)

• Θέματα των υπηρεσιών για την αναβάθμιση και την ευπρεπή εικόνα των παραλιών.

• Θέματα αδειών επιχειρήσεων- καταστημάτων της Δνσης Οικονομικής Ανάπτυξης

Β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Ελατίων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν και τις υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω:

• Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

• Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .

• Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.

• Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δ.Ε.

• Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις υπηρεσίες και αφορούν τα όρια της δημοτικής ενότητας

• Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τους καθ ύλη αρμοδίους αντιδημάρχους και με τους Προέδρους των Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων,νεκροταφείων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας

Όταν ο κ. Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται στα καθήκοντα του αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσογιάννη Δημήτριο ενώ όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται στα καθήκοντα του , αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πρασσά Βασίλειο .

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις καθ΄υλην αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *