Κοινωνία

Αυτά είναι τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα καταλύματα το 2022

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού, τροποποιείται η υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1632) και τη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο τ.Β’ 1996/2021».

Η απόφαση αυτή ισχύει από σήμερα, έως και τις 31.05.2023».

Σε μια πρώτη ανάγνωση στο πρωτόκολλα έχουν ενσωματωθεί αρκετές από τις ειδικές παρατηρήσεις της ΠΟΞ, αλλά δεν υπάρχει, προς το παρόν αλλαγή αναφορικά με τα ξενοδοχεία καραντίνας.

Το πεδίο εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων είναι τα πάσης φύσεως καταλύματα, οι υπηρεσίες transfer πελατών, οι χώροι εκδηλώσεων και συνεδρίων εντός των ξενοδοχείων, οι κοινόχρηστοι χώροι και τα  κάμπινγκ.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που ήδη λειτούργησαν το 2021 απαιτείται επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης και εκ νέου εκπαίδευση του συντονιστή καταλύματος για τις επιχειρήσεις καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2022, ενώ διαχωρίζονται τα καταλύματα σε αυτά με περισσότερα από 50 δωμάτια και σε αυτά έως 50 δωμάτια.

Απαιτείται εκπαίδευση προσωπικού στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (ανά υπηρεσία/τμήμα καταλύματος). Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:
– Πηγές και τρόπους μετάδοσης του ιού
– Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματος και των ίδιων των πελατών
– Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών
– Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό
– Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας
– Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19

Προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης συντονιστή για την τουριστική περίοδο 2022 ορίζεται η 01.06.2022, ενώ ως προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης προσωπικού για την
τουριστική περίοδο 2022 τίθεται η 15η.06.2022.

Γενικά θέματα οργάνωσης του καταλύματος

Το τουριστικό κατάλυμα χορηγεί σε κάθε μέλος του προσωπικού επαρκή Μ.Α.Π. . Ειδικά για τα γάντια μίας χρήσης χορηγούνται μόνο στο προσωπικό που εργάζεται στο τμήμα καθαριότητας και στους εργαζόμενους στο χώρο της κουζίνας. Εξασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια των αποθεμάτων.

Μέλος του προσωπικού που παρουσιάζει συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια μένει στο σπίτι και επανέρχεται στην εργασία εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική. Επίσης, εφόσον έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να μείνει στο σπίτι. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εργαζόμενος ειδοποιεί τον υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος.

Στο προσωπικό που διαμένει στο κατάλυμα παραχωρούνται δίκλινα δωμάτια. Εάν μέλος του προσωπικού ανήκει σε ευπαθή ομάδα παραχωρούνται μονόκλινα.

Στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, το προσωπικό θερμομετριέται κάθε πρωί. Ενδελεχής έλεγχος του προσωπικού μπορεί να ακολουθήσει συναρτήσει της επιδημιολογικής εικόνας της τοπικής κοινότητας / περιοχής.

Για τη διασφάλιση της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος από το κατάλυμα είναι απαραίτητο να οριστεί υπεύθυνος. Η θέση του υπευθύνου εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, ανάλογα με το μέγεθος του καταλύματος, μπορεί να καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, από υπάρχουσα θέση Γενικού Διευθυντή / Διευθυντή Ποιότητας κ.λπ. ή από νέα θέση στο οργανόγραμμα. Επίσης, μπορεί να ορισθεί σε επίπεδο Ομάδας Διαχείρισης. Ο συντονιστής για την επίβλεψη του σχεδίου δράσης και ο υπεύθυνος εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος δύναται να ταυτίζονται.

Ακόμη, για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση/διοίκηση του καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)- ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID- 19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Ομοίως, στις περιπτώσεις που εξεταστικός φορέας συνάπτει συμφωνία με ξενοδοχειακό κατάλυμα για την διενέργεια προφορικών εξετάσεων (π.χ. γλωσσομάθειας) πρέπει να διατηρεί πλήρη λίστα με τους συμμετέχοντες στην εξέταση σύμφωνα με τα ανωτέρω και να την διαθέτει στη διοίκηση του ξενοδοχειακού καταλύματος για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου εντοπισμού επαφών κρουσμάτων σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Πρέπει παράλληλα, να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι επισκέπτες ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.

Τα πρωτόκολλα ορίζουν ότι το κατάλυμα κοινοποιεί τα μέτρα και τις απαιτήσεις του σχεδίου δράσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες (υπαλλήλους, ενοικιαστές,
εργολάβους, προμηθευτές, επισκέπτες και το ευρύ κοινό) και ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ συνιστάται η ενημέρωση της ιστοσελίδας του τουριστικού καταλύματος με ειδική ενότητα COVID-19, στην οποία θα αναρτά τα μέτρα και την νέα πολιτική του καταλύματος περί λήψης αυξημένων μέτρων υγιεινής, αλλαγές σε ωράρια λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, τροποποίηση διάρκειας check in, check out.

Πρωτόκολλο υπηρεσίας υποδοχής (reception/concierge) (Y: Υποχρεωτικό, Π: Προαιρετικό)
Ζ.1 Το προσωπικό τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19
Y

Ζ.2 Αποφυγή τοποθέτησης σε θέσεις υποδοχής ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Π

Ζ.3 Όταν ζητείται, να υπάρχει δυνατότητα: α) ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, β) παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, φαρμακεία κτλ στην περιοχή ή/και εντός του καταλύματος και γ) παροχής Μ.Α.Π.
Π
Ζ.4 Ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας (banner) βασικών υγειονομικών οδηγιών μεταφρασμένων σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Συμπληρωματικά, η παροχή των οδηγιών αυτών μέσω ανάπτυξης εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα.
Π
Ζ.5 Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.
Υ
Ζ.6 Το προσωπικό πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και να το αναφέρει αμελλητί στον συντονιστή του σχεδίου δράσης ή στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος
Π
Ζ.7 Χρήση plexiglass στην υποδοχή (τοποθέτηση πολυκαρβονικού υλικού).
Π
Ζ.8 Αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη (σταθερές ή μη συσκευές) στην υποδοχή (reception desk)
Υ
Ζ.9 Τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής (reception desk)
Υ
Ζ.10 Κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής (reception desk), προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης σε απόσταση δύο μέτρων  όπου θα στέκεται ο πελάτης /κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο χώρο αναμονής, κατάλληλη διάταξη των επίπλων και ορθή διαχείριση της ουράς με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής
Υ
Ζ.11 Αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out –τήρηση αποστάσεων
Υ
Ζ.12 Χρήση ηλεκτρονικών εναλλακτικών για το check-in/checkout (πχ. mobile concierge, χρήση tablets που μπορούν να απολυμανθούν μετά από κάθε χρήση).
Π
Ζ.13 Check-in σε υπαίθριο χώρο.
Π
Ζ.14 Ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.
Π
Ζ.15 Απολύμανση των key cards και κλειδιών –τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση.
Υ
Ζ.16 Διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών (check out μέχρι τις 11.00 πμ και check in από τις 3.00 μμ). Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.
Υ
Ζ.17 Απαγόρευση εισόδου εντός δωματίων σε μη διαμένοντες. Της απαγόρευσης εισόδου εξαιρείται το προσωπικό του καταλύματος καθώς και οι εξεταζόμενοι στο πλαίσιο εξετάσεων για την απόκτηση πάσης φύσεως πιστοποιητικών (π.χ. γλωσσομάθειας), με βάση τα οριζόμενα για αυτή την περίπτωση πρωτόκολλα.
Υ

Ένα σχόλιο

  1. DEAR ERMIS
    PERISSOTERO ME NOSOKOMIA THA MIAZOUN APO TIN -SIMERON- TA PASIS FISEOS TOURISTIKA KATALIMATA STIN ZAKINTHO -IDIOS, (DIOTI DEN DIABASAME SE KANENA ALLO NISI PAROMIA), PARA XENODOXIA. ALLA MIA EROTISI @[email protected] THA THELAME NA APANTISI O (OPIOS ARMODIOS TON EN LOGO AFSTIROTATON METRON IGIINIS). KURIE-AGNOSTE- GIA TOUS XILIADES SE LIGO (EKATOMIRIO) ISERXOMENOI ELLADA EKTOPISMENOI TOU POLEMOU TIS OUGRANIAS, POU OPOS- OPOS AFISAN TIN KATHIMETINOTITA TOUS KAI PETAXAN SAN TA POULIA STA -4-SIMIA TOU ORIZONTA, POU KANEIS DEN MPOREI NA EGGIITHI AN AUTOI OI ANTHROPOI EINAI @ATROTI STON IO…@ THA EXERETHOUN APO TA METRA SAS? DEN MILAME GIA @[email protected] APOKLISTETO AUTO GIA FETOS IDIOS OTAN DIABASOUN KAI TIN 🙁 LIPITERI SAS 🙁 GIA TO POS THA PERASOUN @[email protected] TIS DIAKOPES TOUS ……. ISERXOMENOI MALON SE EISODO NOSOKOMIOU PARA XENODOXIOU, XEXASTE TOUS! TI EPITELOUS SIMBENI STIN ZAKINTHO KAI KRATA TA @[email protected] KATHE EPIDIMIAS EPI MAKRON OPOS ME TOUS @EKATONTADES TIFLOUS KAI MALISTA ME TI -VOULA-APO GIATROUS SAS ……..TOTE? @ APO OTI KATALABENOME KATI PAROMIO SIMBENI KAI TORA GIA @[email protected] TOU TOURISMOU STIN OMORFI ZAKINTHO ME TETIOU IDOUS ANAGELIES SXETIKA ME TIN (XIROURGIOU METHODO [email protected] STA XENODOXIA KAI KATALIMATA SAS !
    PROTAKOUSTO KAI ANEPITREPTO! POS ALLA NISIA DEN ANAKINONOUN THANATOUS DIASOLINOSIS PERISTATIKA? SINEFO EPIDIMIAS EORITE PANO APO TIN ZAKINTHO? MISTIRIO!
    THANK YOY ERMIS
    MARLA USA

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *