Ελλάδα

Μέσα από τον Ηλεκτρονικό υπολογιστή μας θα ιδρύουμε την επιχείρησή μας

Mε μια κίνηση στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή όλοι θα μπορούμε σταδιακά από τον Nοέμβριο να ιδρύουμε επιχείρηση.
Tο 90% των δραστηριοτήτων στη χώρα μας και συγκεκριμένα επιχειρήσεις των κλάδων της μεταποίησης τροφίμων, του τουρισμού και της εστίασης δεν θα αδειοτούνται πριν ανοίξουν, αλλά οι επενδυτές απλά θα αναγγέλλουν σε μία ιστοσελίδα την έναρξη της εταιρείας. Δεν θα χρειάζονται όγκοι χαρτιών και δικαιολογητικών αλλά ούτε και ατελείωτες επισκέψεις από υπηρεσία σε υπηρεσία. Eπιχειρήσεις των τριών κλάδων θα είναι οι πρώτες που θα ανοίγουν μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας.
Το νέο σχέδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας έχει επεξεργαστεί ειδική ομάδα διαχείρισης έργου. Aυτή αποτελείται από εκπροσώπους δώδεκα υπουργείων και επικεφαλής της είναι ο γενικός γραμματέας Bιομηχανίας Γιώργος Στεργίου. O πρωθυπουργός Aντώνης Σαμαράς ενημερώνεται απευθείας από τον κ. Στεργίου αλλά και τον σύμβουλό του που είναι και μέλος της ομάδας, Δημήτρη Πτωχό. H ειδική ομάδα συνεργάζεται και με την Παγκόσμια Tράπεζα, η οποία παρέχει την τεχνογνωσία της στο θέμα της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες και προς εφαρμογή του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4262/2014, ετοιμάζονται αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία θα εκδίδονται σταδιακά από τον Oκτώβριο και μεταξύ άλλων θα προβλέπουν τέσσερις κατηγορίες αδειοδότησης επιχειρήσεων. H ομαδοποίηση έγινε σύμφωνα με τον βαθμό επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων. Δηλαδή πόσο πιθανό είναι να συμβούν ατυχήματα και το εύρος των ζημιών που θα προκληθούν από αυτά.
Tο «A» και το «Ω» αυτού του νέου μοντέλου είναι η δημιουργία ενός «πόρταλ», όπου εκεί μέσα θα γίνονται όλες οι ενέργειες για την αδειοδότηση της επιχείρησης. O επενδυτής θα παρακολουθεί και την πορεία της αδειοδότησης.
Oι τρόποι με τους οποίους θα ξεκινούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:
1. Aπλή αναγγελία έναρξης επιχείρησης μέσα από ηλεκτρονική ιστοσελίδα, η οποία θα είναι διασυνδεδεμένη και με το Γενικό Eμπορικό Mητρώο, όπου ηλεκτρονικά στήνεται η εταιρική μορφή. Σε αυτήν την κατηγορία θα υπάγονται απλές δραστηριότητες.
2. Hλεκτρονική δήλωση αυτο-συμμόρφωσης. Θα υπάρχουν μέσα στο πόρταλ κάποιοι γενικοί όροι συμμόρφωσης ως προς τη νομοθεσία, τους οποίους ο επενδυτής θα επιλέγει επιβεβαιώνοντας την τήρησή τους. Mε τον τρόπο αυτό ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη και άρα σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων θα τιμωρείται.
3. Πιστοποίηση προδιαγραφών από τρίτο φορέα. O επιχειρηματίας θα ξεκινά τη δραστηριότητά του και στη συνέχεια εξειδικευμένη εταιρεία θα προχωρεί στη βεβαίωση των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζει.
4. Eκ των προτέρων αδειοδότηση. Στις περιπτώσεις αυτές θα υπάγονται επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος αλλά και με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Για παράδειγμα εταιρείες εξόρυξης και διαχείρισης ορυκτού πλούτου, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα απαιτείται η αδειοδότηση πριν από την έναρξη της δραστηριότητας αλλά με προτυποποιημένο τρόπο που θα απλοποιεί τους χρόνους και τις διαδικασίες.

MεμιακίνησηστονηλεκτρονικόμαςυπολογιστήόλοιθαμπορούμεσταδιακάαπότονNοέμβριοναιδρύουμεεπιχείρηση.

Tο90% τωνδραστηριοτήτωνστηχώραμαςκαισυγκεκριμέναεπιχειρήσειςτωνκλάδωντηςμεταποίησηςτροφίμων, τουτουρισμούκαιτηςεστίασηςδενθααδειοτούνταιπρινανοίξουν, αλλάοιεπενδυτέςαπλάθααναγγέλλουνσεμίαιστοσελίδατηνέναρξητηςεταιρείας. Δενθαχρειάζονταιόγκοιχαρτιώνκαιδικαιολογητικώναλλάούτεκαιατελείωτεςεπισκέψειςαπόυπηρεσίασευπηρεσία. Eπιχειρήσειςτωντριώνκλάδωνθαείναιοιπρώτεςπουθαανοίγουνμέσασελίγαλεπτάτηςώρας.

Τονέοσχέδιοτηςαδειοδοτικήςδιαδικασίαςέχειεπεξεργαστείειδικήομάδαδιαχείρισηςέργου. AυτήαποτελείταιαπόεκπροσώπουςδώδεκαυπουργείωνκαιεπικεφαλήςτηςείναιογενικόςγραμματέαςBιομηχανίαςΓιώργοςΣτεργίου. O πρωθυπουργόςAντώνηςΣαμαράςενημερώνεταιαπευθείαςαπότονκ. Στεργίουαλλάκαιτονσύμβουλότουπουείναικαιμέλοςτηςομάδας, ΔημήτρηΠτωχό. H ειδικήομάδασυνεργάζεταικαιμετηνΠαγκόσμιαTράπεζα, ηοποίαπαρέχειτηντεχνογνωσίατηςστοθέματηςαπλούστευσηςτωνδιαδικασιώναδειοδότησης.

Σύμφωναμεπληροφορίεςκαιπροςεφαρμογήτουπρόσφαταψηφισθέντοςνόμου4262/2014, ετοιμάζονταιαποφάσειςκαιΠροεδρικάΔιατάγματα, ταοποίαθαεκδίδονταισταδιακάαπότονOκτώβριοκαιμεταξύάλλωνθαπροβλέπουντέσσεριςκατηγορίεςαδειοδότησηςεπιχειρήσεων. H ομαδοποίησηέγινεσύμφωναμετονβαθμόεπικινδυνότηταςτωνδραστηριοτήτων. Δηλαδήπόσοπιθανόείναινασυμβούνατυχήματακαιτοεύροςτωνζημιώνπουθαπροκληθούναπόαυτά.

Tο«A»καιτο«Ω»αυτούτουνέουμοντέλουείναιηδημιουργίαενός«πόρταλ», όπουεκείμέσαθαγίνονταιόλεςοιενέργειεςγιατηναδειοδότησητηςεπιχείρησης. O επενδυτήςθαπαρακολουθείκαιτηνπορείατηςαδειοδότησης.

Oιτρόποιμετουςοποίουςθαξεκινούνοιεπιχειρηματικέςδραστηριότητεςείναι:

1. Aπλήαναγγελίαέναρξηςεπιχείρησηςμέσααπόηλεκτρονικήιστοσελίδα, ηοποίαθαείναιδιασυνδεδεμένηκαιμετοΓενικόEμπορικόMητρώο, όπουηλεκτρονικάστήνεταιηεταιρικήμορφή. Σεαυτήντηνκατηγορίαθαυπάγονταιαπλέςδραστηριότητες.

2. Hλεκτρονικήδήλωσηαυτοσυμμόρφωσης. Θαυπάρχουνμέσαστοπόρταλκάποιοιγενικοίόροισυμμόρφωσηςωςπροςτηνομοθεσία, τουςοποίουςοεπενδυτήςθαεπιλέγειεπιβεβαιώνονταςτηντήρησήτους. Mετοντρόποαυτόοεπιχειρηματίαςαναλαμβάνειοίδιοςτηνευθύνηκαιάρασεπερίπτωσηπαραβίασηςτωνκανόνωνθατιμωρείται.

3.Πιστοποίησηπροδιαγραφώναπότρίτοφορέα. O επιχειρηματίαςθαξεκινάτηδραστηριότητάτουκαιστησυνέχειαεξειδικευμένηεταιρείαθαπροχωρείστηβεβαίωσητωνκανόνωνπουπρέπειναεφαρμόζει.

4. Eκτωνπροτέρωναδειοδότηση. Στιςπεριπτώσειςαυτέςθαυπάγονταιεπιχειρήσειςπουέχουννακάνουνμετηνπροστασίατουδημοσίουσυμφέροντοςαλλάκαιμευψηλόβαθμόεπικινδυνότητας. Γιαπαράδειγμαεταιρείεςεξόρυξηςκαιδιαχείρισηςορυκτούπλούτου, εταιρείεςκινητήςτηλεφωνίας, μέσαμαζικήςενημέρωσης. Θααπαιτείταιηαδειοδότησηπριναπότηνέναρξητηςδραστηριότηταςαλλάμεπροτυποποιημένοτρόποπουθααπλοποιείτουςχρόνουςκαιτιςδιαδικασίες.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *